СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

1.1. Полющенко Ірина. Планування міжпредметних зв’язків, орієнтованих на формування інформаційної культури майбутнього фахівця як складника його духовної культури

1.2. Павлова Наталія. Науково-дослідна діяльність студентів як компонент фахової підготовки майбутніх учителів інформатики

1.3. Казачінер Олена. Створення вчителем інклюзивного освітнього середовища на заняттях з іноземної мови

1.4. Лякішева Анна, Вітюк Валентина, Кашуб’як Ірина. Ретроспективний огляд поняття «критичне мислення»

1.5. Pozdnyakova Olena. Problem of Formation of Pedagogical Modeling as a Professional Portrait of the Educational System of Educational Rehabilitation Agencies

 

РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

2.1. Волощук Іван, Мадзігон Василь. Концепція середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування

2.2. Федорова Ніна. Акмеологічний підхід − шлях до підвищення якості професійної діяльності вчителя

2.3. Меркулова Світлана. Модель «Взаємодія між учасниками процесу педагогічної орієнтації на засадах сучасних комунікаційних технологій»

 


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 3. ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ

 

3.1. Гальченко Максим. Від «Техно-» до «Інфо-»: етапи еволюції наукового мислення

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ЗНАННЯ

 

4.1. Сакун Айта. Субстанція «елітного знання» в контексті освітнього процесу

4.2. Ліпін Микола. Розум виховання і виховання розуму

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

5.1. Старова Юлія, Кушнір Іван, Мішкулинець Олена. Теоретичні аспекти дослідження проблеми використання технологій соціально-педагогічної терапії засобами мистецтва для спеціалістів у галузі соціальної педагогіки

5.2. Доротюк Валентина. Сутність компетентності: психологічний складник

5.3. Доротюк Ольга. Психологічні чинники формування гармонійного середовища в умовах реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти в закладах загальної середньої освіти

5.4. Курбанов Ихтиёр. Психологическая готовность к инновационной деятельности − основная детерминанта профессиональной самореализации личности в условиях прогрессивных изменений в Узбекистане

5.5. Чудакова Віра. Діагностика та корекція «компетентності інноваційності» − показника конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності

 

 

Інформація про авторів публікацій