ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ І СПІВПРАЦІ З АВТОРАМИ


Загальні положення


Редакційна політика видання базується на таких принципах:
–    об’єктивність та неупередженість у відборі статей з метою їх публікації;
–    вимогливість до якості наукових досліджень;
–    обов’язкове рецензування статей;
–    колегіальність у прийнятті рішень щодо публікації статей;
–    доступність та оперативність у спілкуванні з авторами;
–    дотримання авторських прав;
–    дотримання графіку виходу журналу.

Редакційна політика видання сформована з урахуванням Постанови НАН України «Про Етичний кодекс ученого України» № 2 від 15 квітня 2009 року.
Редакція категорично засуджує прояви плагіату в статтях як порушення авторських прав і наукової етики та вживає всіх можливих заходів для його недопущення.

Автори повинні дотримуватися етики публікації для уникнення одночасного подання одного матеріалу до декількох видань, плагіату,а також маніпулювання даними тощо. Рецензенти та члени редколегії зобов’язані здійснювати неупереджений експертний огляд рукописів, дотримуючись конфіденційності. Редакція уважно розглядає всі спори та порушення, за необхідності виправляє і вилучає матеріали.

Діяльність редакційної колегії


Автори отримують детальні інструкції щодо правил оформлення статті, редакційно-видавничого процесу, терміни прийому матеріалів і дати публікації випусків.
Редакційна колегія: визначає критерії оцінювання матеріалів і здійснює підбір рецензентів для кожного окремого рукопису; здійснює перевірку матеріалів на актуальність теми та її значення для дослідників і читачів; контролює належний науковий рівень матеріалу, надає необхідні пояснення; забезпечує гласність і відкритість щодо відображення наукової проблематики дослідницьких колективів закладів науки й освіти; вносить пропозиції та висловлює зауваження стосовно змісту та форми викладу наукового матеріалу, а в разі потреби – повертає статтю на доопрацювання автору.

Співпраця з авторами


Перед поданням рукопису автори мають перевірити, чи відповідає їх матеріал усім наведеним нижче пунктам. Стаття має відповідати проблематиці видання. Стаття раніше не була опублікована та не була надана в інший журнал для розгляду та публікації. Текст статті має головні структурні елементи (актуальність, мета, аналіз публікацій інших дослідників, основна частина, висновки, список використаних джерел).
Обов’язки авторів:
– нести повну відповідальність за достовірність викладеного матеріалу, точність наведених цитат, статистичних даних, власних назв, ілюстративних матеріалів тощо;
– усунути всі недоліки статті відповідно до зауважень редколегії та рецензентів;
– не надавати право на розміщення статті іншим особам.

Статті, подані з порушенням зазначених вимог, не приймаються до друку. Виявлений редколегією факт плагіату є безумовною підставою для відхилення статті.

Під час подання статті на опублікування автор гарантує, що:
1) зміст статті є оригінальним, не містить запозичень без відповідного посилання або попереднього узгодження;
2) статтю не друкували в інших виданнях;
3) стаття не є переробкою опублікованих раніше статей, містить новий матеріал або нове наукове осмислення вже відомого матеріалу;
4) імена всіх співавторів письмового наукового твору (статті) зазначено в статті, і жодної особи, яка не є співавтором письмового наукового твору (статті), до них не віднесено, а всі співавтори письмового наукового твору (статті) ознайомилися з остаточним варіантом статті, схвалили її та дали свою згоду на публікацію.

Редакція зберігає право на незначне літературне редагування та коректуру текстів зі збереженням авторського стилю.


Співпраця з рецензентами


Рецензентам надано детальні інструкції щодо опрацювання статей. Рецензент має повідомляти у разі виявлення ним випадків плагіату. Рецензенти мають діяти об’єктивно та неупереджуено; дотримуватияся кофеденційності, а також сприяти підвищенню якості опублікованих матеріалів.