ВИМОГИ ДО ЗМІСТУ СТАТЕЙ


Відповідно до Постанови Президії ВАК України «Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України» від 15 січня 2003 року № 7-05/1 і наказу МОНМС України від 17 жовтня 2012 року № 1111, наукові статті мають містити такі елементи:


– постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
– аналіз останніх досліджень і публікацій, де започатковано розв’язання означеної проблеми;
– окреслення нерозв’язаних проблем, яким присвячено статтю;
– формулювання мети та цілей статті, яких прагне досягти автор;
– основний матеріал дослідження;
– надання отриманих наукових результатів;
– висновки та перспективи подальших розвідок у цьому напрямі.


Відповідальність за достовірність наведених у тексті цитат, а також за весь фактичний матеріал несе автор. Думка авторів може не співпадати з думкою редакції. Редколегія залишає за собою право на наукове редагування.


Аспірантам, здобувачам і магістрам обов’язково мати рецензію наукового керівника.


ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ


Індекс УДК розташовують перед заголовком статті.


Відомості про автора: прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи (навчання) із зазначенням міста, ORCID ID (https://orcid.org/register), email, телефон. Зазначені відомості необхідно подавати трьома мовами: українською, російською, англійською (див. табл. 1). Ім’я та прізвище автора транслітерують відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту латиницею» від 27 січня 2010 року № 55 (http://ukrlit.org/transliteratsiia).


Заголовок (назву), анотацію та ключові слова статті необхідно подавати трьома мовами: українською, російською, англійською. Обсяг української та російської анотацій – до 600 знаків. Анотація англійською мовою має бути розширеною – одна сторінка тексту або не менше 1800 знаків. Ключові слова – від трьох до десяти.


Відповідальність за якість і зміст англомовного блоку несе автор.

 

Основний текст статті має бути обсягом 10–12 сторінок (список літератури, анотації, ключові слова в зазначеному обсязі не враховуються). Параметри сторінки: формат А4, шрифт – Times New Roman, кегль – 14, інтервал – 1,5, поля: верхнє поле – 30 мм, нижнє – 30 мм, ліве – 30 мм, праве – 15 мм, абзацний відступ – 10 мм. В електронному варіанті таблиці, схеми та рисунки, зроблені у текстовому редакторі Word, обовʼязково мають бути згруповані. Посилання на джерела в тексті необхідно наводити в порядку їх наведення в тексті статті у квадратних дужках із зазначенням номерів сторінок відповідного джерела (наприклад, [1, с. 235] або [2, с. 8; 3, с. 45]). Обов’язковим є посилання на всі джерела, вказані в списку використаних джерел.

 

Список літератури має становити 12–14 джерел (оптимальна кількість) і не містити посилань автора на самого себе. Список використаних джерел подається після тексту та має бути оформлений відповідно до стандартів бібліографічного опису (ДСТУ 7152:2010 «Видання. Оформлення публікацій у журналах і збірниках», ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 «СІБВС. Бібліографічний запис. Бібліографічний опис. Загальні вимоги та правила складання», ДСТУ 3582:2013 «Інформація та документація. Бібліографічний опис. Скорочення слів і словосполучень українською мовою. Загальні вимоги та правила», ГОСТ 7.12-93 «Система стандартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая запись. Сокращение слов на русском языке. Общие требования и правила»). Додатково подається References (транслітерований список літератури), оформлений за міжнародним бібліографічним стандартом АРА (див. Посилання на правила транслітерації з української мови – http://iod.gov.ua/translit/ і з російської мови – https://www.calc.ru/transliteratsyya.html і додаток).

 

Більша частина джерел повинна відображати сучасний стан наукових досліджень і бути не давнішою 5–10-ти років. Перевагу варто надавати матеріалам з високим індексом впливовості та базовим монографіям, що мають DOI, який необхідно вказувати через пробіл після бібліографічного опису джерела в списку літератури. DOI видань можна знайти на сайті http://www.crossref.org. Перевагу слід надавати першоджерелам, включеним до Web of Science або Scopus.

 

Автори, які подають матеріали до науково-методичного журналу «Освіта та розвиток обдарованої особистості», обо’язково мають надати своє фото для верстки.

 

Таблиця 1


Відповідники основних посад, наукових ступенів та вчених звань

 

ТЕРМІН УКРАЇНСЬКОЮ  ПЕРЕКЛАД
доктор педагогічних наук Doctor of Pedagogical Science
кандидат педагогічних наук Candidate of Pedagogical Science
професор Professor
доцент Associate Professor
старший викладач Senior Lecturer
викладач Lecturer
провідний/старший/молодший науковий співробітник Leading/Senior/Junior Research Fellow
докторант  Doctoral Student
аспірант  Postgraduate Student
здобувач Researcher

 

Зразок оформлення транслітерованої літератури