СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»


РОЗДІЛ 1. МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ ОСВІТИ


1.1. Мельник Марина. Теоретичні засади дослідження професійного самовизначення обдарованих учнів у зарубіжній науці 

1.2. Voloshchuk Ivan, Madzigon Vasyl. Didactic Interpretation of Personal Quality of Gifted

1.3. Мелешко Віра. Теоретичні основи критеріїв та показників розвитку інтелектуальної обдарованості учнів наукових ліцеїв

1.4. Пермінова Людмила. Комунікативна толерантність як умова фахової підготовки майбутніх учителів початкової школи

 


 

РОЗДІЛ 2. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У ОСВІТНІХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

2.1. Коврігіна Лілія, Кухарчук Петро. Проблема формування та розвитку педагогічної майстерності вчителя інклюзивного класу

2.2. Полторак Наталія. Використання класичної музики на заняттях креслення - один із інтерактивних методів навчання

2.3. Якубовська Марія, Михайлишин Рома. Система симбіозу родинного виховання та соціуму у формуванні загально-культурної компетенції особистості: культурологічний аспект

2.4. Дяченко Алла. Порівняльний аналіз теоретичних засад технічної естетики і промислового дизайну у закладах вищої мистецької освіти

2.5. Малиношевська Альона, Медведєва Тетяна. Ретроспективний огляд наукового супроводу підготовки вчителів до діяльності з обдарованими дітьми

2.6. Горбань Леся. Освітній простір обдарованих учнів: досвід, проблеми, перспективи

 


 

РОЗДІЛ 3. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

3.1. Бондаренко Валентин, Данильченко Владислав, Худякова Наталія, Кримець Олександр. Методологічні підходи до професійного навчання майбутніх працівників патрульної поліції

3.2. Котирло Тамара. Соціально-педагогічна підтримка батьків і членів родин у закладі дошкільної освіти

3.3. Ткаченко Маргарита. Відновне правосуддя: досвід Руанди для України

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ЗНАННЯ

 

4.1. Клевець Людмила. Соціально-психологічна детермінація імагінальної дисфункції у студентської молоді з психосоматичними розладами

4.2. Бєльська Наталія. Соціономічне професійне середовище XXI-го століття: специфіка, ціннісномотиваційні фактори, деонтологія

4.3. Андрей Кернас. Теоретический обзор методов направленных на профессиональный отбор и самоидентификацию личности

4.4. Чудакова Вера, Курбанов Ихтиeр, Величко Владимир, Скалозуб Алена. Терминологический аппарат и методы экспертизы психологической готовности к инновационной деятельности, как основы развития инновационной компетентности: украинско-узбекский опыт

 


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 5. ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ

 

5.1. Гульбс Ольга, Лантух Алла, Лантух Валерій. Проблема людини у векторі філософської антропології на зламі тисячоліть

5.2. Ільїна Галина. «Погляд» як окулярний концепт філософської візуалістики: від феномену до метафори

 

Інформація про авторів публікацій

СЕРІЯ «ПЕДАГОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 1. ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ У НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ РІЗНИХ ТИПІВ

 

1.1. Полющенко Ірина. Планування міжпредметних зв’язків, орієнтованих на формування інформаційної культури майбутнього фахівця як складника його духовної культури

1.2. Павлова Наталія. Науково-дослідна діяльність студентів як компонент фахової підготовки майбутніх учителів інформатики

1.3. Казачінер Олена. Створення вчителем інклюзивного освітнього середовища на заняттях з іноземної мови

1.4. Лякішева Анна, Вітюк Валентина, Кашуб’як Ірина. Ретроспективний огляд поняття «критичне мислення»

1.5. Pozdnyakova Olena. Problem of Formation of Pedagogical Modeling as a Professional Portrait of the Educational System of Educational Rehabilitation Agencies

 

РОЗДІЛ 2. ІННОВАЦІЇ В ОСВІТІ

 

2.1. Волощук Іван, Мадзігон Василь. Концепція середньої спеціалізованої освіти наукового спрямування

2.2. Федорова Ніна. Акмеологічний підхід − шлях до підвищення якості професійної діяльності вчителя

2.3. Меркулова Світлана. Модель «Взаємодія між учасниками процесу педагогічної орієнтації на засадах сучасних комунікаційних технологій»

 


 

СЕРІЯ «ФІЛОСОФСЬКІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 3. ГУМАНІТАРНІ ЗНАННЯ

 

3.1. Гальченко Максим. Від «Техно-» до «Інфо-»: етапи еволюції наукового мислення

 

РОЗДІЛ 4. СОЦІАЛЬНО-ПОВЕДІНКОВІ ЗНАННЯ

 

4.1. Сакун Айта. Субстанція «елітного знання» в контексті освітнього процесу

4.2. Ліпін Микола. Розум виховання і виховання розуму

 


 

СЕРІЯ «ПСИХОЛОГІЧНІ НАУКИ»

 

РОЗДІЛ 5. СОЦІАЛЬНА ПСИХОЛОГІЯ

 

5.1. Старова Юлія, Кушнір Іван, Мішкулинець Олена. Теоретичні аспекти дослідження проблеми використання технологій соціально-педагогічної терапії засобами мистецтва для спеціалістів у галузі соціальної педагогіки

5.2. Доротюк Валентина. Сутність компетентності: психологічний складник

5.3. Доротюк Ольга. Психологічні чинники формування гармонійного середовища в умовах реалізації компетентнісно-орієнтованої освіти в закладах загальної середньої освіти

5.4. Курбанов Ихтиёр. Психологическая готовность к инновационной деятельности − основная детерминанта профессиональной самореализации личности в условиях прогрессивных изменений в Узбекистане

5.5. Чудакова Віра. Діагностика та корекція «компетентності інноваційності» − показника конкурентоздатності особистості в умовах інноваційної діяльності

 

 

Інформація про авторів публікацій